اعضای هیأت علمی گروه متالورژی و سرامیک

1-ابراهیم ظهور وحید کریمی(استادیار)

2-محمد رضا ناصری(استادیار)

3-شیدا سیدی(استادیار)

4-سعید قسمتی(استاديار)

5-محمد حسین گلمکانی(دانشجوی دکتری)

6-مهدی کوشکی(بورسیه دکتری)

7-مسعود میرزایی(دانشجوي دكتري)

8- مریم بیهقی(استادیار)

Finland Sevastopol joomla