آزمايشگاه و کارگاه های گروه

گروه مواد و متالورژی دارای آزمایشگاهها و کارگاههای مستقل در شاخه های تخصصی ذیل می باشد که کلیه کارگاهها و آزمایشگاهها زیر نظر مستقیم اعضاء محترم هیات علمی گروه و توسط کارشناسان مجرب آموزشی گروه اداره می شوند که توانایی و آمادگی انجام پروژه های پژوهشی و آموزشی را به نحو احسن در کلیه شاخه های تخصصی ذیل دارا می باشد:

آزمایشگاهها

1- آزمایش های متالوگرافی کمی وکیفی فلزات وآلیاژهای آهنی وغیر آهنی

2- آزمون بررسی خواص مکانیکی مواد

- سختی سنجی (راکول ، برینل ، میکروسختی )

- تست کشش تک محوره

- تست فشار نمونه های فلزی وغیر فلزی (سرامیک)

- تست خمش سه نقطه

- آزمون خستگی

- آزمون خزش فلزات وآلیاژهای آهنی و غیر آهنی (سوپرآلیاژها و ...)

- آزمون ضربه چارپی

3- آزمونهای مواد قالب

- آزمون کشش ، فشار ، برش و خمش انواع ماسه قالبگیری

- آزمون تعیین درصد رطوبت ماسه

- آزمون تعیین دانه بندی (الک شیکر ) ماسه

- آزمون قابلیت نفوذپذیری گاز در ماسه

- آزمون قابلیت خرد شوندگی ماسه ریخته گری

- آزمون سختی سنجی قالب و ماسه ریخته گری

4- آزمایشگاه انجماد فلزات

- آزمون گوه (تعیین عمق تبریدی )

- آزمون میزان سیالیت مذاب فلزات

- آزمون ارتعاش در حین انجماد

- آزمون انجماد جهت دار و مبرد

5- آزمایشگاه خوردگی

- آزمون سالت اسپری

- پوششهای روی و . . .

6- آزمایشگاه عملیات حرارتی

- آزمون جامینی (تعیین عمق سختی پذیری )

- آزمون کوئنچ در محیطهای مختلف

- آزمون تمپر

- آزمون عملیات مارتمپرینگ و آستمپرینگ

- آزمون نرماله و آنیل

کارگاه ریخته گری

1- ریخته گری فلزات غیر آهنی (انواع برنج ، برنز ، آلیاژهای آلومینیم و . . . )

2- ریخته گری فلزات آهنی (انواع چدن وفولاد )

کارگاه مدلسازی تخصصی

ارائه دوره آموزشی به متقاضیان خارج از دانشگاه

- آز خواص مکانیکی

- آز خواص مواد

Finland Sevastopol joomla