آزمايشگاه و کارگاه های گروه

گروه مواد و متالورژی دارای آزمایشگاهها و کارگاه های مستقل در شاخه های تخصصی ذیل می باشد که کلیه کارگاهها و آزمایشگاهها زیر نظر مستقیم آقای دکتر اسدی  گروه اداره می شوند که توانایی و آمادگی انجام پروژه های پژوهشی و آموزشی را به نحو احسن در کلیه شاخه های تخصصی مواد و متالورژی را دارا می باشد:

آزمایشگاهها

1- آزمایش های متالوگرافی

2- آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد

3- آزمایشگاه ریخته گری و انجماد فلزات

4- آزمایشگاه خوردگی

5- آزمایشگاه عملیات حرارتی

6-کارگاه ریخته گری و مدلسازی

7-کارگاه سرامیک

 

Finland Sevastopol joomla