جزوات اساتيد

حل تمرین خواص فیزیکی1

جزوات ، سوالات و حل تمرین خواص فیزیکی مواد 1

با سلام
سوالات قرار گرفته شده صرفا جهت  تمرین بیشتر شما می باشد که پس از یک هفته جواب هر بخش دروبسایت قرار میگیرد ، سپس شما میتوانید جواب های خود را با جواب های صحیح مقایسه کنید

موفق باشید

downدانلود "سوالات بخش اول"  رسم جهت های کریستالی  و اندیس های میلر آن [28 فروردین 93]

دانلود"پاسخ سوالات بخش اول" رسم جهت های کریستالی  و اندیس گزاری آن[4 اردیبهشت93]

دانلود"سوالات بخش دوم"رسم صفحات کریستالی و اندیس گزاری آن[4 اردیبهشت93]

downدانلود "نمونه سوالات + پاسخ دیاگرام های آهن کربن"


Finland Sevastopol joomla